KONKRETNE KORISTI OD DODIJELJENIH 1.000.000 EURA

BESPOVRATNA SREDSTAVA ZA PARTNERSTVA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

U maju 2017. godine Evropska unija je u okviru EU ProLocal projekta dodijelila 3.000.000 eura bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća. Kompanije su investirale ova sredstva u modernizaciju i nadogradnju opreme, odnosno zamjenu zastarjelih mašina. Ovo im je omogućilo da uvedu nove proizvodne linije, smanje troškove poslovanja i povećaju produktivnost. Dio fondova je također iskorišten za obuku radnika i nadogradnju njihovih znanja i vještina.

Kroz projekat je dodijeljeno dodatnih 1.000.000 eura za 13 razvojnih partnerstava. Oko 40 partnera iz javnog, privatnog, obrazovnog i nevladinog sektora su udružili ekspertizu kako bi razvili i implementirali projekte za lokalni ekonomski razvoj u 20 partnerskih opština.

Kvalificirana radna snaga u oblasti obrade drveta i prerade metala u Prijedoru Derventi i Ljubuškom

Fondovi su iskorišteni kako bi se povećala mogućnost zapošljavanja radnika kroz unaprijeđenje njihovih kapaciteta za rad u drvnoj industriji i industriji prerade metala. Na primjer, stručno obrazovanje će biti postepeno uvedeno, baš kao i prekvalifikacija i druge specijalizirane obuke. Škole će nabaviti sofisticirani software za praktičnu nastavu, dok će kompanije omogućiti učenicima da steknu praktična znanja u proizvodnji.

Uvođenje srednjoškolskog obrazovanja za obradu drveta (Ljubuški).

Nabavka moderne opreme za sticanje znanja u oblasti autogenog varenja, 3D dizajniranja namještaja i 3D projektovanja.

Praktična nastava za 400 učenika u preduzećima.

Obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih u oblasti 3D dizajniranja namještaja, mašinske obrade metala i tehnika varenja.

10.000 građana Dervente i okolice upoznato sa deficitanrim zanimanjima u industriji metaloobrade.

Podrška poduzetništvu u Zenici, Gračanici i Žepču

Start-up kompanije i poduzetnici će također imati koristi od fondova. Start-up akademije se uspostavljaju u Žepču i Gračanici, kao i Centar za savjetodavnu pomoć poduzetnicima u Zenici. Specijalizovano obrazovanje, mentoring, kao i financijska podrška za implementaciju biznis ideja će biti omogućena uz  pomoć projekata podržanih kroz grantove.  

Poboljšana proizvodnja, prerada i korištenje šljive u Brčkom i Gračanici

Sektor voća i povrća će profitirati kroz uvođenje inovativnih načina akreditacije laboratorijskh metoda, obuka za proizvođače , obnovu starih i podizanje novih voćnjaka, kao i obuku u metodama obnove. Kompanije za preradu šljiva će proširiti svoju paletu proizvoda, što će ih učiniti spremnijim za izvoz.

Sanacija 8 voćnjaka i obuke za 80 voćara o metodama sanacije

Uspostavljeno 5 pilot voćnjaka po najvećim standardima koji će se koristiti za praktičnu obuku 100 voćara o integralnoj i ekološkoj proizvodnji šljive i inovativnim metodama povećanja prinosa i kvalitete.

5 preduzeća – prerađivača šljive proširilo proizvodni asortiman.

Projekt također podržava incijative za privlačenje stranih investicija, povećanje konkurentnosti turističke industrije u Hercegovini i ohrabruje razvoj održivih rješenja za „zelenu“ ekonomiju.

Faktor uspjeha

Svi podržani projekti imaju sistemski i ciljani  pristup uklanjanju prepreka za rast MSP-a. Jednako važno je da  dodijeljena sredstva doprinose među-opštinskoj, kao i saradnji između kantona i entiteta.

Sistematski i ciljani pristup uklanjanju prepreka za razvoj malih i srednjih preduzeća

Doprinos međuopštinskoj, međukantonalnoj i međuentitetskoj saradnji.

Zajednički rad na ekonomskom napretku.