PODRŠKA JAČANJU JAVNO PRIVATNOG DIJALOGA

Dvosmjerna komunikacija u službi jačanja konkurentnosti poduzetništva u BiH

Institucionalizirati javno-privatni dijalog u cilju jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i unapređenja poslovnog okruženja u partnerskim opštinama jedna je od aktivnosti projekta EU ProLocal   “Oporavak malih i srednjih preduzeća u poplavama pogođenim područjima i jačanje njihove konkurentnosti na bazi partnerstava za lokalni ekonomski razvoj,” koji implementira GIZ unutar najdinamičnijih industrijskih sektora – drvoobrada, metaloprerada, agrobiznis i turizam.

Javno-privatni dijalog predstavlja proces dvosmjerne komunikacije koji, između ostalog, podrazumijeva aktivno uključivanje predstavnika malih i srednjih preduzeća i investitora, kao generatora razvoja, u konsultacije i proces donošenja odluka o ključnim pitanjima razvoja zajednice, i njihov glas se prepoznaje i uvažava. Takvim pristupom, postiže se javno i transparentno razmatranje svih odluka koje se odnose na i pruža direktan odgovor na iskazane potrebe privatnog sektora.

Na taj način, javni i privatni sektor udružuju stručna znanja, iskustva i ekspertizu, stvara se organizaciona kultura koja vrednuje proaktivnost i inoviranje i adekvatno alocira dostupne javne resurse. Krajnji rezultat je međusobno povjerenje i razumijevanje u zajedničkom radu na otklanjanju prepreka koje stoje na putu ka postizanju povoljnijeg poslovnog ambijenta u kojem poduzetništvo ostvaruje svoj puni razvojni potencijal i konkurentnost.

Aktivnostima koje se poduzimaju u okviru EU ProLocal programa proces javno-privatnog dijaloga se nastoji staviti u institucionalne okvire i tako osigurati njegova puna svrsishodnost i održivost. Kroz tehničku asistenciju, želi se postići situacija u kojoj opštinska uprava inicira javno-privatni dijalog, koordinira sve aktivnosti koje se tiču njegove organizacije i vođenja i pruža podršku u sprovođenju inicijativa privatnog sektora. Takođe, opštinska uprava vrši monitoring i nadzor nad svim aktivnostima uspostavljanja, vođenja i jačanja javno-privatnog dijaloga. 

Podrška partnerskim opštinama se u okviru EU ProLocal programa provodi kroz četiri faze:

 • Procjena/dijagnoza sadašnjeg stanja i kapaciteta za angažman u javno-privatnom dijalogu;
 • Dizajniranje procesa dijaloga kojim će se stvoriti produktivna interakcija između javnog i privatnog sektora;
 • Implementacija dijaloga uz razumijevanje faktora rizika i sposobnost da se utvrde i razmatraju adekvatni problemi;
 • Uspostavljanje i primjena mehanizama monitoringa i evaluacije, kako bi proces kontinuirano unapređivao.

Sadržaj javno-privatnog dijaloga

 • Aktivno uključivanje predstavnika malih i srednjih preduzeća i investitora u konsultacije i procese donošenja odluka o ključnim pitanjima razvoja zajednice;

 • Javno, transparentno i participativno razmatranje svih odluka koje se odnose na potrebe privatnog sektora;

 • Podsticanje i unapređivanje organizacione kulture koja vrednuje mišljenje privatnog sektora, participativnost, inoviranje, proaktivnost i kontinuirano učenje i razvoj;

 • Prepoznavanje i isticanje privatnog sektora kao važnog resursa zajednice;

 • Motivisanje predstavnika privatnog sektora i civilnog društva da se aktivno uključe u planiranje, implementaciju i praćenje razvoja zajednice;

 • Sprovođenje inicijativa privatnog sektora za unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti;

 • Definisanje politika i procedura koje podržavaju i podstiču individualnu i organizacionu efikasnost i efektivnost, kako opštinske uprave, tako i privatnog sektora;

 • Unapređenje kvaliteta usluga za privatni sektor;

 • Podsticanje privatnog sektora na korporativnu društvenu odgovornost.