PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU

Ekonomski razvoj na lokalnom nivou (LER) odnosi se na skup aktivnosti fokusiranih na riješavanje pitanja i problema privatnog sektora na određenom teritoriju. Ove aktivnosti uključuju tržišne intervencije, i razvoj privatnog sektora, za razliku od uobičajenih aktivnosti lokalne administracije, tj. pružanja javnih usluga građanstvu. 

Za uspjeh LER-a potrebni su odgovarajući kapaciteti koji se odnose na organizacijske aranžmane za LER i vještine uposlenih, te korištenje analitičkih i poslovnih instrumenata i konceptualnih pristupa. Kapacitet za ekonomski razvoj uključuje razumijevanje potreba preduzeća u različitim ekonomskim sektorima, te upotrebu instrumenata koji dolaze iz poslovne prakse (npr. analizu ekonomskih trendova ili analizu lanca dodane vrijednosti). Istovremeno, ekonomski razvoj na lokalnom nivou uključuje saradnju sa  nizom aktera i zavisi od dinamičnosti implementacije razvojnih mjera i inicijativa.

EUProLocal pruža  podršku partnerskim lokalnim samoupravama (općinama i gradovima) da:

  • kreiraju održive organizacijske aranžmane za lokalni ekonomski razvoj; jačaju kapaciteta uposlenih;
  • upotrebljavaju LER instrumenate koji su prilagođeni potrebama tri različite ciljne grupe: domaće kompanije koje rastu i izvoze, kompanije koje se razvijaju (start up) i investitori;
  • razvijaju i provode razvojne inicijative; te uvode nove i poboljšavaju postojeće usluga za preduzeća.