KONTEKST

Bosna i Hercegovina ima povoljne geografske i klimatske uslove i dugu tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Učestvujući sa 7% u bruto društvenom proizvodu i sa 2 % u ukupnom izvozu, poljoprivreda je važan sektor za cjelokupnu bosansko-hercegovačku ekonomiju. U ovom sektoru je zaposleno 18% od ukupnog broja zaposlenih i ovo je važan izvor prihoda za siromašno ruralno stanovništvo.

Bosna i Hercegovina ima povoljne geografske i klimatske uslove i dugu tradiciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, većina bosanskohercegovačkih poljoprivrednih proizvođača se bore da osiguraju plasman svojih proizvoda na međunarodnim ili lokalnim tržištima.

Kako bi poboljšali svoju konkurentnost, proizvođači u ovom sektoru trebaju kombinovati prirodne prednosti sa savremenim znanjima i praksom. Stoga im je potreban poboljšan pristup obnovljenim i proširenim savjetodavnim i uslugama pružanja informacija. Mala i srednja preduzeća trebaju više ulagati u inovacije i u optimizaciju proizvodno-prerađivačkih kapaciteta, a akteri na svim nivoima unutar sektora treba da udruže svoje kapacitete kako bi bolje iskoristili prilike na tržištu.

CILJ: Konkurentnija mala i srednja preduzeća u sektoru agro biznisa.

NAŠ PRISTUP

U okviru agrosektora, EU ProLocal je usmjerio podršku podsektoru proizvodnje i prerade voća i povrća. Program, naime, pomaže mala i srednja preduzeća iz odabranih lokaliteta u odabranim lancima vrijednosti da prevaziđu prepreke njihovoj konkurentnosti, kroz sljedeće aktivnosti:

Pristup tržištu

  • Uključivanje malih i srednjih preduzeća u lokalne, regionalne i međunarodne lance vrijednosti;
  • Uspostavljanje poslovnih kontakata na lokalnom, regionalnom i međunarodnim tržištima, kroz, naprimjer, organizovanje B2B sastanaka i poboljšanog marketinga;
  • Poboljšanje vidljivosti proizvoda kroz marketing i brendiranje lokacija i proizvoda.

Optimizacija poslovnih operacija

  • Unapređenje produktivnosti i kvaliteta proizvoda i usluga;
  • Jačanje proizvodnih, prerađivačkih i skladišnih kapaciteta;
  • Jačanje kapaciteta savjetodavnih službi;

 Poboljšanje kvaliteta / infrastruktura kvaliteta

  • Unapređenje infrastrukture za kvalitet;
  • Jačanje kapaciteta relevantnih institucija i proširenja njihove ponude usluga i povezivanje sa partnerima iz Evropske unije.

Umrežavanje i inovacije

  • Jačanje horizontalne i vertikalne integracije malih i srednjih preduzeća;
  • Uspostavljanje novih, inovativnih oblika njihovog umrežavanja.