KONTEKST

Učešćem od 4,24% u bruto domaćem proizvodu (BDP) i 32% u ukupnom izvozu, metaloprerađivački sektor je jedan od glavnih pokretača rasta u Bosni i Hercegovini. Veći dio ovog sektora čine mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda od aluminijuma, električnih proizvoda i proizvoda za automobilsku industriju.

 

 

Kako bi unaprijedili svoj rast, preduzeća moraju poboljšati pristup tržištima, na primjer, unaprijediti način predstavljanja ili aktivnije pristupiti traženju novih kupaca. Također, intenzivnija saradnja preduzeća sa akademskim sektorom i institucijama za istraživanje i razvoj podstaknula bi inovativne aktivnosti i pomogla preduzećima da prate dinamiku međunarodnih tržišta.

CILJ:

Konkurentnija mala i srednja preduzeća iz metaloprerađivačkog sektora.

NAŠ PRISTUP

EU ProLocal Program pomaže preduzećima iz programskih lokaliteta i odabranih lanaca vrijednosti u metaloprerađivačkom sektoru da uspješno prevaziđu prepreke njihovoj konkurentnosti.

Analiza preduzeća iz ovih lanaca vrijednosti pokazala je da se glavna ograničenja njihovom daljem rastu mogu svrstati u sljedeće oblasti: pristup tržištu, optimizacija poslovnih operacija, unaprijeđenja kvaliteta i povećanja inovativnih aktivnosti.

Podrška EU ProLocal Programa je usmjerena otklanjanju identifikovanih ograničenja, te program preduzima sljedeće:

Pristup tržištu

 1. Pomaže preduzećima da uspostave nove kontakte sa potencijalnim kupcima kroz, na primjer: organizaciju B2B sastanka, posjete kupaca ili kroz podršku učešću na sajmovima i izložbama;
 2. Podiže svijest preduzeća o prednostima zajedničke nabavke sirovina;
 3. Podržava razvoj kapaciteta radne snage u oblasti marketinga i prodaje.

Optimizacija poslovnih operacija

 1. Pomaže preduzećima da uvide mogućnosti za poboljšanje poslovnih procesa, kao i da ih optimiziraju;
 2. Pomaže preduzećima da nadograde postojeća znanja, vještine i prakse u oblasti zavarivanja, rada na CNC mašinama, 3D modeliranja, dizajna ili u drugim oblastima u ovisnosti od identifikovanih potreba;
 3. Pomaže preduzećima da uspostave saradnju sa njemačkim univerzitetima – fakultetima za produkt dizajn;

Poboljšanje kvaliteta / infrastruktura kvaliteta

 1. Pruža podršku preduzećima u dostizanju standarda kvaliteta i zahtjeva za dobijanje certifikata koji su potrebni za poslovanje na međunarodnim tržištima;
 2. Pruža podršku institucijama za kvalitet u dosezanju standarda za akreditaciju;
 3. Podiže svijest o energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša;

 Umrežavanje i inovacije

 1. Podržava razmjenu informacija i intenziviranje saradnje među kompanijama.
 2. Pomaže akterima iz privatnog i javnog sektora i akademske zajednice da razviju modele saradnje u svrhu istraživanja i razvoja novih proizvoda;
 3. Pomaže preduzećima da uče o dobrim inovativnim praksama od njemačkih preduzeća;
 4. Podiže svijest o inovacijama i promoviše povećanje inovativne aktivnosti unutar kompanija;