PODRŠKA JAČANJU JAVNO PRIVATNOG DIJALOGA
Dvosmjerna komunikacija u službi jačanja konkurentnosti poduzetništva u BiH

Institucionalizirati javno-privatni dijalog u cilju jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i unaprijeđenja poslovnog okruženja u partnerskim opštinama jedna je od aktivnosti EU ProLocal programa.

Javno-privatni dijalog predstavlja proces dvosmjerne komunikacije koji, između ostalog, podrazumijeva aktivno uključivanje predstavnika malih i srednjih preduzeća i investitora u konsultacije i proces donošenja odluka o ključnim pitanjima razvoja zajednice, pri čemu se njihov glas priznaje i uvažava. Takvim pristupom, postiže se javno i transparentno razmatranje svih odluka koje se odnose na potrebe privatnog sektora, ali i pridaje pažnja iskazanim potrebama.

Na taj način, javni i privatni sektor udružuju stručna znanja, iskustva i ekspertizu, čime se stvara organizaciona kultura koja vrijednuje proaktivnost i inoviranje i adekvatno alocira dostupne javne resurse. Krajnji rezultat je međusobno povjerenje i razumijevanje u zajedničkom radu na otklanjanju prepreka koje stoje na putu ka postizanju povoljnijeg poslovnog ambijenta. 

Aktivnostima koje se poduzimaju u okviru EU ProLocal programa proces javno-privatnog dijaloga se nastoji staviti u institucionalne okvire i tako osigurati njegova puna svrsishodnost i održivost. Kroz savjetodavnu podršku se želi postići situacija u kojoj opštinska uprava inicira javno-privatni dijalog, koordinira sve aktivnosti koje se tiču njegove organizacije i vođenja i pruža podršku u sprovođenju inicijativa privatnog sektora. Također, opštinska uprava vrši monitoring i nadzor nad svim aktivnostima uspostavljanja, vođenja i jačanja javno-privatnog dijaloga. 

 

Podrška partnerskim opštinama u okviru EU ProLocal programa provodi se u sljedećim fazama:

 

 • Procjena/dijagnoza sadašnjeg stanja i kapaciteta za angažman u javno-privatnom dijalogu;

 • Dizajniranje procesa dijaloga kojim će se stvoriti produktivna interakcija između javnog i privatnog sektora;

 • Implementacija dijaloga uz razumijevanje faktora rizika i sposobnost da se utvrde i razmatraju adekvatni problemi;

 • Uspostavljanje i primjena mehanizama monitoringa i evaluacije, kako bi se proces kontinuirano unaprijeđivao.

Sadržaj javno-privatnog dijaloga
 • Aktivno uključivanje predstavnika malih i srednjih preduzeća i investitora u konsultacije i procese donošenja odluka o ključnim pitanjima razvoja zajednice;

 • Javno, transparentno i participativno razmatranje svih odluka koje se odnose na potrebe privatnog sektora;

 • Podsticanje i unapređivanje organizacione kulture koja vrednuje mišljenje privatnog sektora, participativnost, inoviranje, proaktivnost i kontinuirano učenje i razvoj;

 • Prepoznavanje i isticanje privatnog sektora kao važnog resursa zajednice;

 • Motivisanje predstavnika privatnog sektora i civilnog društva da se aktivno uključe u planiranje, implementaciju i praćenje razvoja zajednice;

 • Sprovođenje inicijativa privatnog sektora za unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti;

 • Definisanje politika i procedura koje podržavaju i podstiču individualnu i organizacionu efikasnost i efektivnost, kako opštinske uprave, tako i privatnog sektora;

 • Unaprijeđenje kvaliteta usluga za privatni sektor;

 • Podsticanje privatnog sektora na korporativnu društvenu odgovornost.