Lokalni ekonomski razvoj

PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU

Ekonomski razvoj na lokalnom nivou odnosi se na skup aktivnosti fokusiranih na riješavanje pitanja i problema privatnog sektora na određenom teritoriju. Ove aktivnosti uključuju tržišne intervencije i razvoj privatnog sektora za razliku od uobičajenih aktivnosti lokalne administracije, tj. pružanja javnih usluga građanstvu. 

Za uspjehlokalnog ekonomskog razvoja potrebni su odgovarajući kapaciteti koji se odnose na organizacijske aranžmane i vještine uposlenih. Kapacitet za ekonomski razvoj uključuje razumijevanje potreba preduzeća u različitim ekonomskim sektorima, te upotrebu instrumenata kao što su analiza ekonomskih trendova ili analiza lanaca dodane vrijednosti. Istovremeno, ekonomski razvoj na lokalnom nivou uključuje saradnju sa  nizom aktera i zavisi od dinamičnosti implementacije razvojnih mjera i inicijativa.

EU ProLocal pruža  podršku partnerskim lokalnim samoupravama (općinama i gradovima) da:

  • kreiraju održive organizacijske strukture za lokalni ekonomski razvoj;
  • jačaju kapaciteta uposlenih u ovim strukturama;
  • upotrebljavaju instrumenate koji su prilagođeni potrebama tri različite ciljne grupe: domaće kompanije koje rastu i izvoze, kompanije koje se razvijaju (start-upi) i investitori;
  • razvijaju i provode razvojne inicijative;
  • uvode nove i poboljšavaju postojeće usluga za preduzeća.